KUL 3.0 finansierat av Europeiska socialfonden, programområde 1

KUL 3.0 - Inspirerande mötesplatser för kompetens, utveckling och livslångt lärande

Bästa deltagare i KUL 3.0-projektet och medlemmar i ”På Limhamn”

I februari 2016 startade vi ”KUL 3.0” som en naturlig fortsättning på det tidigare projektet ”KUL på Limhamn”.

Vi såg en stor potential i att kunna erbjuda er som är verksamma på Limhamn kompetensutvecklingsinsatser, och därmed stärka er både som företag och som individer.

Utifrån den analys och kartläggning som vi gjorde tillsammans med representanter från handeln, fastighetsägare och Malmö stad, tog vi fram ett utbud av utbildningar som skulle matcha de behov som fanns.

För att driva ett projekt inom Europeiska socialfonden, krävs ett visst antal deltagare på samtliga utbildningsinsatser.

Tyvärr har projektet inte uppnått förväntat antal deltagare, vilket innebär att planerade bidrag från Europeiska socialfonden inte betalas ut.

Därför upphör projektet KUL 3.0 med omedelbar verkan. Detta innebär att inga fler utbildningsinsatser inom ramen för KUL 3.0 kommer att genomföras och det kursprogram som skickades ut för några veckor sedan ej längre är aktuellt.

Verksamheten i På Limhamn ek förening kommer att fortsätta som vanligt, och vi kommer att fortsätta arbeta vidare för Limhamns fortsatta, positiva utveckling!

Några frågor till er som deltagit i vårt kursutbud i KUL 3.0

Hur har kursen i marknadsföring i sociala/digitala medier, påverkat dig som individ och företagare i Limhamn!
Hur har kursen påverkat dig som individ?
För min del handlade det om att få en få ökad kunskap kring hur marknadsföring ska utformas. Vad ska vara med på bilden? Vilken text? Vem vill du nå – vilken målgrupp? Jag fick många tänkvärda och konkreta tips.
Hur har kursens innehåll implementerats i er verksamhet?
Vi fick bl a tips om att med hjälp av postnummer finna ut varifrån våra kunder kommer, vilket är relevant ur ett marknadsföringssyfte. Vårt nya datasystem har den funktionen.
Planen är att bli mer synliga på t ex Facebook och Instagram. Många av de verktyg vi fick på kursen kommer vi att anamma t ex hur vi ska tänka om vi vill nå fler målgrupper eller vikten av att ha en konkret marknadsföringsplan.  Vidare ska vi använda oss av kursledarnas uppföljningsmöten. Då kommer vi att få än fler konkreta tips hur just personalen i vår butik ska tänka och agera.
Vilken/vilka kurser skulle ni kunna tänka er att gå i höst?
Jag och personalen har tänkt att delta på flera – föreläsningen med Per Grankvist, Boosta ditt ledarskap, Affärsutveckling i praktiken, Lönsam ekonomi, Försäljning och service, Säker i butik och Limhamns historia. Personalen kommer att schemaläggas kurstiderna vilket gör att utbildningarna blir en del av arbetstiden. Alla ska delta på något! Då tänker jag att det t ex blir enklare att bolla och implementera nya idéer.
Eftersom jag är relativt ny i min roll som butikschef vill jag gärna ta alla tillfällen i akt att förkovra mig. Dessutom är det ju roligt att träffa nytt folk i olika sammanhang.
Emy Andersson – Ljusexperten

Ljusexperten

Hur har kursen i marknadsföring i sociala/digitala medier, påverkat dig som individ och företagare i Limhamn!

Det var intressant att kursen hade två inriktningar – en teoretisk och en teknisk. Det sistnämnda var för min del extra angeläget att få mer kunskap om.  Vi fick mycket praktisk hjälp utifrån våra egna frågeställningar. Det var även nyttigt att fundera kring företagets profilering och hur den kan användas i marknadsföringssyfte.
Hur har kursens innehåll implementerats i er verksamhet?
Vi ska starta en webbshop inom kort och då kom verkligen kursens innehåll väl till pass. Visserligen finns vi redan på nätet med våra produkter men vi kommer att utveckla det digitala, fundera kring nya målgrupper och hur vi ska nå dem. I höst kommer vi också att nyttja kursens individuella uppföljning vilken nischas mot just vårt företag.
Vilken/vilka kurser skulle ni kunna tänka er att gå i höst?
Föreläsningen om hållbarhet tycker jag ligger i tiden och känns angelägen liksom Hjärt- och lungräddning. Alla som jobbar i butik bör ha den kunskapen. ”Försäljning och service” samt ”Affärsutveckling i praktiken” låter också intressant. Det finns alltid en vinst med att lära nytt och utvecklas. Utmaningar för företagandet på Limhamn som inte är påtagligt synliga idag blir kanske det inom några år.  Vi måste fundera på vilka som är morgondagens kunder och vilka krav de ställer.
KUL 3.0 handlar om att rusta sig för framtiden!
Oscar Carlzon – Joens  Snö & Sjö

Oskar snö och sjö

Bakgrund

På Limhamn är en idéburen organisation som bygger på samverkan mellan Malmö Stad, Fastighetsägare, Näringsliv, Handeln och ideella föreningar. Framgångsfaktorerna med den idéburna organisation är bland annat att den icke är vinstdrivande i sin konstellation och mångfalden i nätverket. Med tio års erfarenhet från samma samverkansmodell i Malmö city finns en drivkraft som bygger på engagemang och viljan att utveckla.

Vi har tidigare bedrivit ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN som avslutades 2014. I detta projekt arbetade vi med kompetensutveckling för Limhamns företag som riskerade att slås ut av externhandeln. Vi skapade mötesplatser för ökad samverkan mellan deltagande organisationer som ledde till nya lyckosamma samarbeten.

För att kunna möta besökares och boendes behov av service och tjänster behöver de befintliga företagen stärka sin kompetens och höja utbildningsnivån samtidigt som fler nya entreprenörer behöver etablera sig. Genom att locka hit företagare från hela Malmö bidrar vi till Smart tillväxt och en ökad integration och till att Limhamn blir en naturlig del av Malmö. (Malmökommissionen).

Såväl fastighetsägarna som företagen behöver kunskap i hållbart företagande för att vi ska kunna öka antalet lyckade och långsiktiga etableringar, vilken i sin tur ska stärka hela regionen.

Under förra projektet, KUL PÅ LIMHAMN, initierades ett antal mötesplatser vilka vi i detta projekt avser att fortsätta utveckla. Vi skapar s k branschråd vilka vi avser att utveckla ytterligare för att öka samverkan och kompetensen hos individer och företag.

 • Ideella organisationer – ta tillvara det sociala kapitalet och öka utvecklingskraften
 • Servicenäringen och fastighetsägarna- det nya värdskapet för destination Limhamn
 • Det kustnära – platsmarknadsföring

Genom att satsa på kompetensutveckling i hållbart företagande för individer anställda i det lokala näringslivet och i idéburna organisationer med tillväxtpotential, samt hos fastighetsägare som ska attrahera nya verksamheter, ska projektet att bidra till minskat antalet konkurser, stärkta individers ställning på arbetsmarknaden samt en utvecklad turism och besöksnäring, som skapar nya och fler arbetstillfällen. Detta leder i sin tur till att projektet bidrar till att minska antalet personer som befinner sig i ett utanförskap. Vi kommer inom ramen för projektet att erbjuda arbetssökande ungdomar lärlingsplatser hos de deltagande organisationerna. Detta kommer att bidra till en ökad integration med fokus på en ökad jämställdhet. Vi fokuserar på kunskap om tillgänglighet hos fastighetsägarna och för de företag som ska ta emot lärlingar. I målgruppen som står utanför arbetsmarknaden finns det personer med funktionsnedsättning och det är av största vikt att vi inom projektet kan möta deras behov och krav.

Projektet ska främja företagsutveckling och nyföretagande genom kompetensutveckling.

 

Bakgrund

Övergripande mätbara mål för KUL 3.0

 • 500 individer ska delta i någon av projektets kompetensutvecklingsinsatser.
 • Lika många män och kvinnor ska delta i projektets kompetensutvecklingsinsatser.
 • Samtliga grupperingar såsom styrgrupp, referensgrupp, branschråd, workshops ska innehålla lika många män som kvinnor samt representera olika befattningar i de aktuella företagen
 • Analys ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån samverkansmodellen, d v s fastighetsägarrepresentant, handels-representant, näringslivsrepresentant och en representant från de ideella organisationerna.  Samtliga ska ta fram 3 konkreta åtgärder som bidrar en hållbar utveckling ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
 • 75% av deltagarna från PO 2 ska genomgå hela programmet/ vara med under hela perioden. Där 4 av 8 ungdomar ska ha ett jobb när projektperioden är slut. Och 2 av de 8 ungdomarna ska ha gått vidare till fortsatta studier när projektperioden är slut.
 • 2 av de ungdomar som erhåller ett arbete ska börja på en arbetsplats där de utgör de underrepresenterade könet.
 • Ta fram en plan för en kommande hållbar gemensam hamnfestival för Limhamn och Dragör.

Övergripande mål för genomförandefasen

 • Stärka sysselsatta individers konkurrenskraft på arbetsmarknaden
 • Främja företagsutveckling
 • Utveckla Limhamn som en hållbar havsnära besöksdestination
 • Öka antalet arbetstillfällen lokalt
 • Öka antalet hållbara nyetableringar i Limhamn
 • Etablera en grund för en kommande gemensam hamnfestival mellan Limhamn och Dragör
 • Öka antalet arbetstillfällen för icke sysselsatta ungdomar
 • Bidra till hållbar stadsutveckling

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Projektägare var På Limhamn och Gitte Knutsson verksamhetsledare i denna organisation ansvarar för den övergripande styrningen av projektet.

Gitte Knutson

Gitte Knutson

Projektägare/Verksamhetsledare

0760-10 44 05

info@polimhamn.se

Projektägare är På Limhamn och Gitte Knutsson verksamhetsledare i denna organisation ansvarar för den övergripande styrningen av projektet.